ເດັກຍິງໄວລຸ້ນລາວ 1 ໃນ 4 ຄົນຊຶ່ງມີອາຍຸປະມານ 15-19 ປີ ແມ່ນແຕ່ງງານແລ້ວ

ທ່ານ ດຣ. ອາລົງກອນ ເພັງສະຫວັນ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະແພດ ສາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດລາວຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາ ກອນລາວ ແມ່ນມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 25 ປີ, ການແຕ່ງງານຂອງເດັກນ້ອຍ ແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວໄປ, ໂດຍສະເພາະໃນໝູ່ເດັກຍິງ, ປັດຈຸບັນນີ້ 1 ໃນ 4 ຂອງເດັກຍິງໄວລຸ້ນ ອາຍຸ 15-19 ປີ ແມ່ນແຕ່ງງານແລ້ວ

ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນ ນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການ ເກີດລູກຂອງໄວໜຸ່ມຢູ່ລາວ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ ເຊິ່ງມີປະມານ 83 ຄົນຕໍ່ເດັກຍິງໄວລຸ້ນ 1.000 ຄົນ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີກໍລະນີເສຍຊີວິດໃນເວລາເກີດລູກ, ແມ່ເສຍຊີວິດ ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍ.

ທ່ານ ດຣ. ອາລົງກອນ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນປີ 2020 ມີກໍລະນີແມ່ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 126 ຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍໃນກຸ່ມອາຍຸ 18-34 ປີ, ອາຊີບຊາວນາ ແລະ ແມ່ເຮືອນ. ໃນປີ 2017-2019 ພົບວ່າມີແມ່ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 403 ຄົນ, ໃນນັ້ນເສຍຊີວິດໃນສະ ຖານທີ່ບໍລິການ 225 ຄົນ, ຢູ່ບ້ານ 178 ຄົນ ແລະ ແມ່ເສຍຊີວິດໃນ ເວລານໍາສົ່ງ ຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່ບໍ່ມີເງຶ່ອນໄຂ ຫາສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່ ມີເງື່ອນໄຂ 5 ຄົນ.

ການເຝົ້າລະວັງແມ່ເສຍຊີວິດ ເປັນວຽກງານບູລິ ມະສິດອັນໜຶ່ງ ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບການບໍລິການ ເຊື່ອມສານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 2016-2030. ການເຝົ້າລະວັງແມ່ເສຍຊີວິດ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາການນໍາ, ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ,

ຜູ້ຕັດສິນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິການທຸກຂັ້ນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນອີງ ໃນການວາງ ແຜນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເພີ່ມຂຶ້ນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button