ຂ່າວທົ່ວໄປ

ພະນັກງານ​ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ຕິດເຊື້ອ 13 ຄົນ

ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນນະຄອນຫລວງ ຈໍາແນກຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ 13 ຕຸລາ 2021

• ພະນັກງານໂຮງງານ ມີ 10 ຄົນ- (ໂຮງງານ Trio: 5, ໂຮງງານ CKL: 4, ໂຮງງານ Alpilao: 1) • ພະນັກງານລັດ ມີ 2 ຄົນ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ)

• ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 5 ຄົນ(ໂຮງຫມໍມະໂຫສ໌ດ: 2 , ໂຮງຫມໍເມືອງໄຊທານີ: 1,ນັກສຶກສາແພດປີ 6: 1, ພະນັກງານເຊື່ອມຕໍ່ແພດທະຫານ: 1) • ພະນັກງານທະນາຄານ ມີ 6 ຄົນ,່ (ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ: 4, ສົ່ງເສີມກະສິກໍ: 1, ບໍ່ລະບຸຊື່ທະນາຄານ: 1 )

• ນັກໂທດ ມີ 70 ຄົນ • ກໍາມະກອນ ມີ 26 ຄົນ (1 ກໍາມະກອນກໍ່ສ້າງໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ) • ພະນັກງານທະຫານ ມີ 10 ຄົນ (ຫມວດເຄມີ: 8) • ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 3 ຄົນ (ñມໃຫຍ່ ນຄm: 1)

ພະນັກງານ/ພະນັກງານບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ: 12 ຄົນ່ (ສາງທ່ານາແລ້ງ: 1. ບໍລິສັດໂທລະຄົມ: 1, ບໍລິສັດເວດໂກ: 1. ບໍລິສັດມະນີ: 1)

• ນັກຮຽນ 19 ຄົນ, ນັກສຶກສາ ມີ 7 (ຄະນະກະເສດນາບົງ: 1) – ວ່າງງານ/ພໍ່ເຖົ້າ 60 ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີ 36 ຄົນ, ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ມີ 7 ຄົນ

• ອື່ນໆ ມີ 17 ຄົນ (ພະນັກງານຮ້ານ MK: 1) ບໍ່ລະມຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 10 ຄົນ (1 ຄົນແມ່ນຄົນເຈັບໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ) • ນໍາເຂົ້າຈາກໄທ 7 ຄົນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button