ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ​ ກ່ຽວກັບການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນ ໄປເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

🔥 🔥 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະບຸກຄົນ-ນິຕິບຸກຄົນທີ່ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຊາບວ່າ:

ຜ່ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 122/ຫກ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021, ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 758/ກນງ, ລົງ ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021 ແລະ ຄໍາແນະນຳກ່ຽວຂ້ອງ ເຫັນວ່າ ການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄປເປັນຕົວ ແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຍັງຊັກຊ້າ ບໍ່ທັນກັບສະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້:

1. ການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຮີບດ່ວນຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ເພື່ອຫັນເອົາການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາ ຄານຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີປະສິດທິຜົນ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ໄດ້ດີ ແລະ ທັນສະພາບກວ່າເກົ່າ,

ສະນັ້ນ, ໃຫ້ບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການຮີບຮ້ອນປະສານສົມທົບກັບທະນາຄານທຸລະກິດ,ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການພິຈາລະນາຄັດເລືອກຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ຈະເປັນຕົວແທນຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນການເຊັນສັນຍາໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021;

2. ຕໍ່ກັບກໍລະນີທີ່ໄດ້ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາກ່ອນອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 122/ຫກ,ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021 ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ນັ້ນ, ທຫລ ຈະບໍ່ສືບຕໍ່ພິຈາລະນາອີກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທະນາຄານທຸລະກິດລັດ, ທະນາຄານທຸລະກິດຮ່ວມທຶນ, ທະນາຄານທຸລະກິດເອກະຊົນ,ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນບໍລິສັດລູກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ, ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເນື້ອໃນແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນໍາ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແຈ້ງການສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.

ຂໍ້ມູນ​ຈາກ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button